วิสัยทัศน์ (Vision of WPM GROUP)

บริษัทในเครือ WPM GROUP จัดตั้งขึ้น เพื่อมุ่งมั่นความเป็นผู้นำ การขายและบริการ จำหน่ายปั๊มน้ำ เป็นศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรม พัฒนาพนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission of WPM GROUP)

1. บริษัทสร้างความก้าวสู่การเป็นผู้นำการขายและบริการ
2. บริษัทสร้างความพึงพอใจทั้งคู่ค้า และผู้ใช้บริการ
3. บริษัทสร้างมาตรฐานการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
4. บริษัทสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบปฏิบัติการองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทในเครือ WPM GROUP มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายปั๊มน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และคู่ค้า ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยได้มีการวางแผนการตลาด การขาย การกระจายสินค้าให้มีความสอดคล้องกันอย่างลงตัว พร้อมเป็นที่ปรึกษาบริการด้วยความจริงใจ ชัดเจน

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days